രണ്ടും രണ്ടും അഞ്ച്

Randum randum anchu

ഹിന്ദിയിൽ മിഥുൻ ചക്രവർത്തി നായകനായ 'കസം പൈദാ കർനെവാലെ കി' യുടെ തമിഴ് പതിപ്പിന്റെ ഡബ്ബിംഗ്