കർണ്ണപർവ്വം

Karnaparvam
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 4 November, 1977