കടുവയെ പിടിച്ച കിടുവ

Kaduvaye pidicha kiduva
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Sunday, 27 March, 1977