നിറമാല

Released
Niramala
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
ബാനർ: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 25 April, 1975