നിറമാല

Niramala
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 25 April, 1975