ആര്യ

Name in English: 
Arya
Arya
Alias: 
തമിഴ് നടൻ

ജംഷാദ് എന്നാണ് യഥാർത്ഥ പേര്. പ്രധാനമായും തമിഴ് സിനിമകളിൽ അഭിനയിയ്ക്കുന്നു.