ഷാജിൻ

Name in English: 
Shajin

പപ്പയുടെ സ്വന്തം അപ്പൂസ് എന്ന സിനിമയുടെ സഹസംവിധായകനായി പ്രവർത്തിച്ചു