എം എം ക്രെയിൻ ജിബ് യൂണിറ്റ്

Title in English: 
M M Crane Jib Unit