ഷോൺ റോമി

Shaun Romy

മോഡലിംഗ് രംഗത്തു നിന്നും സിനിമയിലേക്ക്. കമ്മട്ടിപ്പാടത്തിൽ നായിക.