1956 മധ്യതിരുവിതാംകൂർ

Primary tabs

Under Production
1956 Central Travancore
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
Runtime: 
94മിനിട്ടുകൾ
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
ഇടുക്കി, കമ്പം