രജനി മുരളി

Rajani Murali

സീരിയൽ രംഗത്ത് സജീവമായ രജനി. മാറ്റിനി, കളഭമഴ, അപ്പോത്തിക്കരി തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു