കൃഷ്ണയക്ഷ

Krishnayaksha
കഥാസന്ദർഭം: 

അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് കൃഷ്ണശാപമേറ്റ യക്ഷന്റെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രമാണ് കൃഷ്ണയക്ഷ.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 

KRISHNA YAKSHA MALAYALAM MOVIE TRAILER