തുണ തേടി അലയുമീ

തുണതേടി അലയുമീ പാപി ഞാൻ പാപി ഞാൻ
നിൻ തിരുക്കരം നീട്ടി നീ താങ്ങണേ..ദേവനേ (2)

ഇരുളിൽ വാതായനം തേടി ഞാൻ
അതിലൊളിയമ്പുകൾ കണ്ടോടി ഞാൻ (2)
എൻപാപക്കറകൾ നീ നീക്കി
മാറോടണച്ചു തലോടീ..ദയയേകു ഇനിമേൽ
പദതാരിലടിയൻ..ശരണം..ശരണം..നാഥാ
(തുണതേടി അലയുമീ)

അകതാരിലായിരം മോഹങ്ങൾ
തിന്മക്കസവേകുമായിരം പാപങ്ങൾ
കനലേറ്റു വാടും എൻ ഹൃദയം
തണലേറ്റു വാഴാൻ എൻ ഉള്ളം
കൊതിക്കുന്നെന്നാളും തുടിക്കുന്നെൻ മാനസം
ശരണം ശരണം നാഥാ..
(തുണതേടി അലയുമീ)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Thuna thedi alayumee

അനുബന്ധവർത്തമാനം