ഫാദർ ജോയ് ആലപ്പാട്ട്

Father Joy Alappatt
Fr.Joy Alappat-Lyricist
ബിഷപ്പ് ജോയ് ആലപ്പാട്ട്
Bishop Joy Alappatt
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 9