കിലുകിലുക്കാം ചെപ്പുകളേ ഓമനക്കുരുന്നുകളേ

കിലു കിലുക്കാം ചെപ്പുകളേ ഓമനക്കുരുന്നുകളേ..
ഓടി ഓടി വന്നാട്ടെ..
ഹായ്‌..ക്രിസ്ത്മസ്‌ ഫാദർ..
സമ്മാനം വേണ്ടേ പൊന്നുമ്മ വേണ്ടേ..ഓടി ഓടി വന്നാട്ടെ..
ഹയ്‌ കിലു കിലുക്കാം ചെപ്പുകളേ ഓമനക്കുരുന്നുകളേ..
ഓടി ഓടി വന്നാട്ടെ..
ഹായ്‌..ക്രിസ്ത്മസ്‌ ഫാദർ..
ഓജൂജു ജൂജു..ഹജൂജുജു..ഹജൂജുജുജുജുജു...

നക്ഷത്രക്കൂടാരം പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന പൂമാനം മിന്നുന്നുവോ (2)
രാപ്പാടി പാടുന്ന സ്നേഹത്തിൻ ഗീതവും ക്രിസ്ത്മസിൻ സംഗീതം
ആടിപ്പാടി ചേർന്നു നമ്മൾ സ്തുതിഗീതം പാടീടാം..
ഓജൂജു ജൂജു..ഹജൂജുജു...ഹജൂജുജുജുജുജു...
(കിലുകിലുക്കാം ചെപ്പുകളേ)

കാതോർത്തു കേൾക്കാൻ ഇടയ സംഗീതം സായൂജ്യ സംഗീതം
രാപ്പാർത്തു വാണുണ്ണിയേശുനമ്മോടീന്നു കൂട്ടിന്നായ്‌ വരുകില്ലേ
ശാന്തരാർന്നു പാടി നമ്മൾ കൈകോർത്ത്‌ ആടീടാം..
(കിലുകിലുക്കാം ചെപ്പുകളേ)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Kilukilukkam cheppukale

അനുബന്ധവർത്തമാനം