നന്ദിയോടെ ദേവഗാനം പാടി

നന്ദിയോടെ ദേവഗാനം പാടി മോദമുടെൻ വാഴ്ത്തിടാം (2)
ആകുലമാകേ നീക്കിയിരവിൽ ഉണ്ണിയേശു പിറന്നിതാ (2)
ഉദിച്ചൂ താരം ഉദിച്ചൂ..തെളിഞ്ഞൂ കിരണം തെളിഞ്ഞൂ (2)

മനുഷ്യരക്ഷനേടാൻ നാഥൻ മഹിമ സർവ്വം വെടിഞ്ഞൂ (2)
ശുദ്ധരായ്‌ നാമും ഒന്നായ്‌ ഭക്തിഗാനം പാടി വാഴ്ത്താം
മഹിയിൽ പിഞ്ചു സുതനായ്‌ ഇന്ന് ദൈവം അവതരിച്ചൂ..
(നന്ദിയോടെ ദേവഗാനം പാടി)

ക്ലേശമെന്നെ അഖിലം പാരിൽ അവശനാക്കിടുമ്പോൾ (2)
തണലായ്‌ എന്നും വാഴും നാഥൻ അരികിൽ വന്നു നിൽക്കും
കണ്ണിൻ ഇമകൾ കാക്കും പോലെ ദൈവം കാത്തിടുന്നു
(നന്ദിയോടെ ദേവഗാനം പാടി)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Nandiyode Devagaanam Paadi

അനുബന്ധവർത്തമാനം