പുഴകളേ സാദരം മോദമായ്

പുഴകളേ സാദരം മോദമായ്‌ പാടുവിൻ
മലകളേ നാഥനിൻ മഹിമകൾ കീർത്തിപ്പിൻ
യഹോവയിൻ സ്തുതികളെ സവിനയം മുഴക്കുവിൻ
സാന്ത്വനം മധുരം സുഖകരം
(പുഴകളേ സാദരം)

ദിനം തോറും കാക്കുന്നവൻ..
എന്നെ കരതാരിൽ കരുതുന്നവൻ (2)
സ്നേഹം നൽകി പുതുജീവൻ നൽകി..
കനിവോടെ കാത്തീടും എൻ നാഥൻ
(പുഴകളേ സാദരം)

ജീവന്റെ വിളക്കാണവൻ.
എന്റെ ആശ്വാസക്കടലാണവൻ (2)
എരിതീയിലും കനൽക്കാറ്റിലും
കുളിർ കാറ്റായി വീശുന്നു നാഥൻ
(പുഴകളേ സാദരം)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Puzhakale Saadaram Modamaay

അനുബന്ധവർത്തമാനം