നിൻ സ്വരം തേടി വന്നു

നിൻ സ്വരം തേടി ഞാൻ വന്നു യേശുവേ,
എന്നാളും തുണയേകി.. കനിവോടെ വരമേകൂ..
സ്നേഹം നീ ഒളിതരും ദീപം നീ (2)
ജീവൻ നീ കരുണാ മേഘം നീ (2)
ദേവദേവൻ ശാന്തശീലൻ രാജരാജനേശുനാഥനെന്റെ പാപം പോക്കിടുന്ന വാരൊളിയായ് പരം പൊരുളേ തിരുസുതനേ..

സ്നേഹം വഴിയും നിൻ പാവനമൊഴിയാലെ തപ്തവിമാനസം ശാന്തമായ് തീര്‍പ്പൂ നീ (2)
ശക്തമാം കരം നീട്ടി നിത്യമാം വഴികാട്ടി (2)
താവക കരതാരിൽ കാത്തുകൊള്ളേണമേ..
ദേവദേവൻ ശാന്തശീലൻ രാജരാജനേശുനാഥനെന്റെ പാപം പോക്കിടുന്ന വാരൊളിയായ് പരം പൊരുളേ തിരുസുതനേ..

(നിൻസ്വരം തേടി ഞാൻ വന്നു )

കുരിശിൽ നീ വെടിഞ്ഞ ജീവൻ അതിനാലേ
എന്നിലെ പുതുജീവൻ തളിരണിഞ്ഞുണര്‍ന്നില്ലേ (2)
നിൻ ദയാ വായ്പിനായ് (2)
പാപിയാമടിയനേ താവക കരതാരിൽ കാത്തു കൊള്ളേണമേ
ദേവദേവൻ ശാന്തശീലൻ രാജരാജനേശുനാഥനെന്റെ പാപം പോക്കിടുന്ന വാരൊളിയായ് പരം പൊരുളേ തിരുസുതനേ..

(നിൻ സ്വരം തേടി ഞാൻ വന്നു )

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Nin swaram thedi vannu