തൃപ്രങ്ങോട്ടപ്പാ ദുഃഖങ്ങൾ തീർക്കാൻ

തൃപ്രങ്ങോട്ടപ്പാ ദുഃഖങ്ങൾ തീര്‍ക്കാൻ തൃപ്പാദം തുണയേകണേ
അന്തകാന്തകാ സന്തതം നീയെൻ അന്തഃരംഗത്തിൽ വാഴണേ
അന്തഃരംഗത്തിൽ വാഴണേ
തൃപ്രങ്ങോട്ടപ്പാ ദുഃഖങ്ങൾ തീര്‍ക്കാൻ തൃപ്പാദം തുണയേകണേ
അന്തകാന്തകാ സന്തതം നീയെൻ അന്തഃരംഗത്തിൽ വാഴണേ
അന്തഃരംഗത്തിൽ വാഴണേ
പാഹി പശ്ചിമദ്വാരേശാ പരിപാഹിമാം പഞ്ചഭൂതേശാ
പാഹി പശ്ചിമദ്വാരേശാ പരിപാഹിമാം പഞ്ചഭൂതേശാ

നര്‍ത്തനപ്രിയാ ശംഖാഭിഷേക തീര്‍‌ത്ഥമെൻ പാപം നീക്കണേ
ചന്ദ്രശേഖരാ നിന്റെ കാരുണ്യം ചന്ദ്രിക താപം തീര്‍ക്കണേ
എന്നുമെൻ താപം തീര്‍ക്കണേ.
പാഹി പശ്ചിമദ്വാരേശാ പരിപാഹിമാം പഞ്ചഭൂതേശാ
പാഹി പശ്ചിമദ്വാരേശാ പരിപാഹിമാം പഞ്ചഭൂതേശാ

സര്‍പ്പഭൂഷണാ എൻ തര്‍പ്പം നീക്കി പുഷ്‌പനൈര്‍മല്ല്യം ചേര്‍ക്കണേ
ഭക്തപാലകാ മാക്കണ്ഡേയനെ കാത്തപോലെന്നെകാക്കണേ
മൃത്യുതീണ്ടാതെ നോക്കണേ
പാഹി പശ്ചിമദ്വാരേശാ പരിപാഹിമാം പഞ്ചഭൂതേശാ
പാഹി പശ്ചിമദ്വാരേശാ പരിപാഹിമാം പഞ്ചഭൂതേശാ

തൃപ്രങ്ങോട്ടപ്പാ ദുഃഖങ്ങൾ തീര്‍ക്കാൻ തൃപ്പാദം തുണയേകണേ
അന്തകാന്തകാ സന്തതം നീയെൻ അന്തഃരംഗത്തിൽ വാഴണേ
അന്തഃരംഗത്തിൽ വാഴണേ
പാഹി പശ്ചിമദ്വാരേശാ പരിപാഹിമാം പഞ്ചഭൂതേശാ
പാഹി പശ്ചിമദ്വാരേശാ പരിപാഹിമാം പഞ്ചഭൂതേശാ
പാഹി പശ്ചിമദ്വാരേശാ പരിപാഹിമാം പഞ്ചഭൂതേശാ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Thrippangottappa dukhangal

Additional Info