സ്വാമി തൻ ദർശനം

 

സ്വാമി തൻ ദർശനം സുകൃതം അതിനു
ശബരിസന്ദർശനം അവശ്യം
പോകും ഇടങ്ങളിലെല്ലാം അവന്റെ
സങ്കീർത്തനധ്വനി കേൾക്കാം

പമ്പാനദിയിൽ കളഭം കലക്കുന്ന
പൗർണ്ണമിച്ചന്ദ്രിക പാടുന്നു
ശക്തീശ്വരൻ ശനിനിവാരകൻ
ഹരിഹരനന്ദനൻ എൻ ദൈവം

ശരംകുത്തിയാലിൽ പനിനീർ തളിയ്ക്കും
ചന്ദനക്കാറ്റുകൾ പാടുന്നൂ
പാപ ദുഃഖഭയസംഹാരകൻ
പുലിവാഹനനവനെൻ ദൈവം

മാളികപ്പുറത്തിനു മന്ത്രം കോർക്കുന്ന
മായക്കുയിലുകൾ പാടുന്നു
കർമ്മങ്ങളിൽ കടും കാവൽ നിൽക്കും
കലിയുഗപാലകനെൻ ദൈവം
 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
swami than darshanam

അനുബന്ധവർത്തമാനം