അയ്യപ്പഗീതങ്ങൾ

 

അയ്യപ്പഗീതങ്ങൾ പാടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ
നെയ്യായുരുകുന്നു ഹൃദയം
ഇരുളിന്റെ കാടുകൾക്കപ്പുറം വിരിയുന്നു
പരമമാം ബോധത്തിന്നുദയം

മണ്ഡലം നോൽക്കും മനസ്സുകളിപ്പൊഴും
മന്ത്രിപ്പൂ ശരണം ശരണം
മഴവില്ലിൻ മാലയണിഞ്ഞോരാകാശമേ
മകരവിളക്കോ തൊഴുന്നു ഇന്ന്
മകരവിളക്കോ തൊഴുന്നു

ഇരുളും വെളിച്ചവും ഇരുമുടിയാക്കിയീ
പ്രകൃതിയും ശരണം വിളിപ്പൂ
പതിനെട്ടിനപ്പുറത്തല്ലോ നാമെല്ലാം
ഇടനെഞ്ചുടച്ച് തൊഴുന്നൂ നമ്മൾ
ഇല പൊഴിഞ്ഞെല്ലാം മറന്നു
 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
7
Average: 7 (1 vote)
Ayyappageethangal

അനുബന്ധവർത്തമാനം