ഹരിഹരസുതനേ അയ്യപ്പാ

 

ഹരിഹരസുതനേ അയ്യപ്പാ
ഗിരിവരനിലയാ അയ്യപ്പാ
ശിവകല തിരളും അയ്യപ്പാ
കലിയുഗ വരദാ അയ്യപ്പാ

പമ്പാനദിയുടെ തീരത്തഴകിൽ
പൗർണ്ണമി തീർക്കും ഭഗവാനേ
ഇരുമുടിയെന്തിയ ഞങ്ങൾക്കേകൂ
ശരണം തൃച്ചേവടി തന്നിൽ അയ്യപ്പാ

ആശാപാശ തമസ്സു തെളിഞ്ഞതിൽ
ആത്മപ്രഭ കതിർ ചൊരിയേണം
മനസ്സിൻ മായാ മണ്ഡപനടയിൽ
മംഗളദീപം തെളിയേണം അയ്യപ്പാ

അന്ധതയെല്ലാം ബന്ധുരകൃപയുടെ
സ്പന്ദന ദീപ്തിയിൽ ഉരുകേണം
അന്തകാന്തകസൂനോ തിരുമുഖം
മന്ത്രദ്ധ്വനിയായ് വിടരേണം അയ്യപ്പാ
 

 
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Hariharasuthane Ayyappaa