നീഹാരം

നീഹാരം പൊഴിയും വഴിയേ 
പഴയൊരു പൂക്കാലം തിരികെ വരവായ് 
ശ്രുതിയും ലയവും ഒരു പോൽ തഴുകും 
സ്വരസാമജമായ് വിരിയും ഹൃദയം  
സുഖശീതളമായ് ഒഴുകി സമയം 
നിൻ ആത്മാവിൻ വാത്സല്യ പാലാഴി അലയിടും അരുവിയിൽ 
ആരോമൽ പൂമീനായ് നീന്തുന്നു ഒരു മനമഴകൊട് 
നീഹാരം പൊഴിയും വഴിയേ 
പഴയൊരു പൂക്കാലം തിരികെ വരവായ്

നേരിന്റെ തീനാളം എന്നുള്ളിൽ ഏകുന്ന 
സൂര്യാങ്കുരം  നീയൊരാൾ 
താരാട്ടിൻ മായികമായൊരു ശ്രീരാഗം മീട്ടുന്ന 
സാരംഗിയായ് വേറൊരാൾ 
ആനന്ദമായ് ഓരോ ദിനം 
മായാതെയീ കൂടാകെയും 
നിറസ്നേഹത്തിൻ മാലേയ ഗന്ധം 
നി രി സ നി ധ പ മ പ ധ നി 
നീഹാരം പൊഴിയും വഴിയേ 
പഴയൊരു പൂക്കാലം തിരികെ വരവായ്

പ മ ധ പ മ ഗ രി ഗ മ പ ധ 
നി സ  മ പ    രി ഗ  നി രി ഗ മ ധ നി രി സ പ  നി നി 

നീയെന്ന തേന്മാവിൻ പൂന്തെന്നലായ് വന്നു 
ചായുമ്പോഴോ ബാല്യമായ് 
നാത്തുമ്പിൽ ഏതൊരു തൂവിരലേകും നിലാവിന്റെ 
പാൽത്തുള്ളിയായ് നന്മയായ് 
സായാഹ്നമായ് മാറുമ്പോഴും 
മായാതെയീ നീലാംബരം 
ഇരു താരങ്ങൾ മിന്നുന്ന ലോകം 
നി രി ഗ മ ധ നി 
നീഹാരം പൊഴിയും വഴിയേ 
പഴയൊരു പൂക്കാലം തിരികെ വരവായ്
ശ്രുതിയും ലയവും ഒരു പോൽ തഴുകും 
സ്വരസാമജമായ് വിരിയും ഹൃദയം  
സുഖശീതളമായ് ഒഴുകി സമയം 
നിൻ ആത്മാവിൻ വാത്സല്യ പാലാഴി അലയിടും അരുവിയിൽ 
ആരോമൽ പൂമീനായ് നീന്തുന്നു ഒരു മനമഴകൊട് 
നീഹാരം പൊഴിയും വഴിയേ 
പഴയൊരു പൂക്കാലം തിരികെ വരവായ്

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Neeharam

Additional Info

Year: 
2022
Music programmers: 
Mastering engineer: 
Orchestra: 
കീബോർഡ്
കീബോർഡ് പ്രോഗ്രാമർ
ഫ്ലൂട്ട്
വീണ
അകൗസ്റ്റിക് ഗിറ്റാർസ്
ബാസ് ഗിറ്റാർസ്
മൃദംഗം
മൃദംഗം
ഘടം

അനുബന്ധവർത്തമാനം