പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം

തസ്‌മയ് നമഃ  
പരമകാരണ കാരണായ 
ദീപ്‌തോജ്വല ജ്വലിത
പിംഗല ലോചനായ
നാഗേന്ദ്രഹാരകൃത 
കുണ്ഠലഭൂഷണായ 
ബ്രഹ്മേന്ദ്ര വിഷ്ണും
വരദായ നമഃ ശിവായ
ശ്രീമത് പ്രസന്ന ശശി 
പന്നഗ ഭൂഷണായ 
ശൈലേന്ദ്രജാ വദന 
ചുംബിത ലോചനായ
കൈലാസ മന്ദര 
മഹേന്ദ്ര നികേതനായ
ലോക ക്രയാർത്ഥി 
ഹരണായ നമഃ ശിവായ
ഓം  നമഃ ശിവായ

18am Padi Audio Jukebox | Mammootty | Prithviraj Sukumaran | August Cinema | Shanker Ramakrishnan