വഞ്ചിഭൂമി പതേ ചിരം

Year: 
2019
Vancheesa Mangalam
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

വഞ്ചിഭൂമി പതേ ചിരം
സഞ്ജിതാഭം ജയിക്കേണം

ദേവദേവൻ ഭവാനെന്നും 
ദേഹസൗഖ്യം വളർത്തേണം
വഞ്ചിഭൂമി പതേ ചിരം

ത്വൽചരിതം എങ്ങും ഭൂമൗ 
വിശൃതമായ് വിളങ്ങേണം
വഞ്ചിഭൂമി പതേ ചിരം

മർത്യമനമേതും ഭവൽ 
പത്തനമായ് ഭവിക്കേണം
വഞ്ചിഭൂമി പതേ ചിരം

താവകമാം കുലം മേന്മേൽ
ശ്രീവളർന്നുല്ലസിക്കേണം
വഞ്ചിഭൂമി പതേ ചിരം

മാലകറ്റി ചിരം പ്രജാ-
പാലനം ചെയ്തരുളേണം 
വഞ്ചിഭൂമി പതേ ചിരം
സഞ്ജിതാഭം ജയിക്കേണം 
വഞ്ചിഭൂമി പതേ ചിരം

18am Padi Lyric Video | Vancheesa Mangalam | A H Kaashif | Manjari | Mammootty