മിണ്ടാത്തതെന്താണു തത്തേ (bit)

 

മിണ്ടാത്തതെന്താണു തത്തേ
ഒന്നും മിണ്ടാത്തതെന്താണു തത്തേ
നീ ഗാനം മറന്നോ നാണം വന്നോ
മിണ്ടാത്തതെന്താണു തത്തേ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Mindaathathenthanu (bit)

Additional Info

Year: 
1961