പനിനീർമലരിനൊരിതൾ

 

പനിനീര്‍ മലരിനൊരിതള്‍ കൊഴിഞ്ഞാലും 
കാന്തി കുറഞ്ഞിടുമോ
നിന്‍ തളിര്‍ മെയ്യിന് കൈ പോയാലും 
ചന്തം കുറഞ്ഞിടുമോ 
ചന്തം കുറഞ്ഞിടുമോ 
(പനിനീര്‍... )

പൂന്തേന്‍ തേടും വണ്ടിന് പൂവിന്‍ 
നിറമൊരു കഥയാണോ (2)
ഹൃദയം തേടുമെനിക്കീ തനുവിന്‍ 
കുറവില്‍ വ്യഥ വേണോ 
കുറവില്‍ വ്യഥ വേണോ 

ശ്രുതിയില്‍ ചേര്‍ന്നു ലയിച്ചാല്‍ പിന്നൊരു 
ഗാനം കേള്‍ക്കണമോ (2) 
മതിയിലിണങ്ങി ചേര്‍ന്നാല്‍ പിന്നീ -
രൂപം നോക്കണമോ
രൂപം നോക്കണമോ 

പനിനീര്‍ മലരിനൊരിതള്‍ കൊഴിഞ്ഞാലും 
കാന്തി കുറഞ്ഞിടുമോ
നിന്‍ തളിര്‍ മെയ്യിന് കൈ പോയാലും 
ചന്തം കുറഞ്ഞിടുമോ 
ചന്തം കുറഞ്ഞിടുമോ 

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Panineer Malarinorithal

Additional Info

Year: 
1961