ഞാനും ഞാനുമെന്റാളും

ആ ...ആ ...ആ..
ഞാനും ഞാനുമെന്റാളും ആ.. നാൽപ്പതു പേരും
പൂമരം കൊണ്ട്.. കപ്പലുണ്ടാക്കി (2)
ഉം ...ഉം ...
കപ്പലിലാണേ ആ കുപ്പായക്കാരി..
പങ്കായം പൊക്കി ഞാനൊന്ന് നോക്കീ  (2)
ഞാനൊന്ന് നോക്കീ.. അവൾ എന്നെയും നോക്കീ
നാല്പതുപേരും ശിഷ്യന്മാരും ഒന്നിച്ചു നോക്കി (2)
ഞാനും ഞാനുമെന്റാളും ആ നാൽപ്പതു പേരും
പൂമരം കൊണ്ട്.. കപ്പലുണ്ടാക്കി (2)
ഉം ..ഉം ...
എന്തൊരഴക്.. ആ.. എന്തൊരു ഭംഗി..
എന്തൊരഴകാണാ.. കുപ്പായക്കാരിക്ക്... (2)
എൻ പ്രിയയല്ലേ പ്രിയകാമിനിയല്ലേ..
എന്റെ ഹൃദയം നീ.. കവർന്നെടുത്തില്ലേ.. (2)

ഞാനും ഞാനുമെന്റാളും.. ആ നാൽപ്പതു പേരും
പൂമരം കൊണ്ട് കപ്പലുണ്ടാക്കി
ഞാനും ഞാനുമെന്റാളും ആ നാൽപ്പതു പേരും
പൂമരം കൊണ്ട് കപ്പലുണ്ടാക്കി
പൂമരം കൊണ്ട് കപ്പലുണ്ടാക്കി..

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Poomaram

Additional Info

Year: 
2018