ഇനിയൊരു കാലത്തെ

ഇനിയൊരു കാലത്തേയ്ക്കൊരു പൂവിടർത്തുവാൻ 
ഇവിടെ ഞാനീ മരം നട്ടു 
ഇനിയൊരു കാലത്തേയ്ക്കൊരു പൂവിടർത്തുവാൻ 
ഇവിടെ ഞാനീ മരം നട്ടു 

ഇനിയൊരു കാലത്തേയ്ക്കൊരു തീപടർത്തുവാൻ 
ഇവിടെയെൻ മിഴികളും നട്ടു

വിരഹജനാലകൾ വിജനവരാന്തകൾ   
വിരഹജനാലകൾ വിജനവരാന്തകൾ   
ഇവിടെ ഞാനെന്നെയും നട്ടു
ഇനിയൊരു കാലത്തേയ്ക്കൊരു പൂവിടർത്തുവാൻ 
ഇവിടെ ഞാനീ മരം നട്ടു 

മഴയുടെ മൊഴികളെ മൗനമായെന്നോ 
അറിയുവാനാശിച്ചു നമ്മൾ 
മഴയുടെ മൊഴികളെ മൗനമായെന്നോ 
അറിയുവാനാശിച്ചു നമ്മൾ 
ശിശിരത്തിനിലകളായി മണ്ണിൻ
മനസ്സിലേക്കടരുവാനാശിച്ചു നമ്മൾ 

മഴ മാഞ്ഞതെന്നോ വെയിൽ ചാഞ്ഞതെങ്ങോ 
മഴ മാഞ്ഞതെന്നോ വെയിൽ ചാഞ്ഞതെങ്ങോ 
മണലിൽ നാം ഒരു വിരൽ ദൂരത്തിരുന്നു

തണലെഴും വഴികളിൽ കാറ്റുപോൽ മിണ്ടി 
ഇവിടെ നാമുണ്ടായിരിക്കും 
തണലെഴും വഴികളിൽ കാറ്റുപോൽ മിണ്ടി 
ഇവിടെ നാമുണ്ടായിരിക്കും 
ചിറകടിച്ചുയരുവാൻ ഓർമ്മതൻ തൂവൽ 
പകരമായേകുന്ന മണ്ണിൽ 

മഴയോർമ്മ ചൂടും ഇലപോലെ നമ്മൾ 
മഴയോർമ്മ ചൂടും ഇലപോലെ നമ്മൾ 
ഇനി വേനലോളം കൈകോർത്തിരിക്കാം 

ഇനിയൊരു കാലത്തേയ്ക്കൊരു പൂവിടർത്തുവാൻ 
ഇവിടെ ഞാനീ മരം നട്ടു

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Iniyoru kalathe

Additional Info

Year: 
2018