ഇനിയൊരു കാലത്തെ

Year: 
2018
Film/album: 
Iniyoru kalathe
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

ഇനിയൊരു കാലത്തേയ്ക്കൊരു പൂവിടർത്തുവാൻ 
ഇവിടെ ഞാനീ മരം നട്ടു 
ഇനിയൊരു കാലത്തേയ്ക്കൊരു പൂവിടർത്തുവാൻ 
ഇവിടെ ഞാനീ മരം നട്ടു 

ഇനിയൊരു കാലത്തേയ്ക്കൊരു തീപടർത്തുവാൻ 
ഇവിടെയെൻ മിഴികളും നട്ടു

വിരഹജനാലകൾ വിജനവരാന്തകൾ   
വിരഹജനാലകൾ വിജനവരാന്തകൾ   
ഇവിടെ ഞാനെന്നെയും നട്ടു
ഇനിയൊരു കാലത്തേയ്ക്കൊരു പൂവിടർത്തുവാൻ 
ഇവിടെ ഞാനീ മരം നട്ടു 

മഴയുടെ മൊഴികളെ മൗനമായെന്നോ 
അറിയുവാനാശിച്ചു നമ്മൾ 
മഴയുടെ മൊഴികളെ മൗനമായെന്നോ 
അറിയുവാനാശിച്ചു നമ്മൾ 
ശിശിരത്തിനിലകളായി മണ്ണിൻ
മനസ്സിലേക്കടരുവാനാശിച്ചു നമ്മൾ 

മഴ മാഞ്ഞതെന്നോ വെയിൽ ചാഞ്ഞതെങ്ങോ 
മഴ മാഞ്ഞതെന്നോ വെയിൽ ചാഞ്ഞതെങ്ങോ 
മണലിൽ നാം ഒരു വിരൽ ദൂരത്തിരുന്നു

തണലെഴും വഴികളിൽ കാറ്റുപോൽ മിണ്ടി 
ഇവിടെ നാമുണ്ടായിരിക്കും 
തണലെഴും വഴികളിൽ കാറ്റുപോൽ മിണ്ടി 
ഇവിടെ നാമുണ്ടായിരിക്കും 
ചിറകടിച്ചുയരുവാൻ ഓർമ്മതൻ തൂവൽ 
പകരമായേകുന്ന മണ്ണിൽ 

മഴയോർമ്മ ചൂടും ഇലപോലെ നമ്മൾ 
മഴയോർമ്മ ചൂടും ഇലപോലെ നമ്മൾ 
ഇനി വേനലോളം കൈകോർത്തിരിക്കാം 

ഇനിയൊരു കാലത്തേയ്ക്കൊരു പൂവിടർത്തുവാൻ 
ഇവിടെ ഞാനീ മരം നട്ടു

Ini Oru Kaalathe | Poomaram | Kalidas Jayaram | Abrid Shine | Karthik | Official