പ്രണയസാഗരം

അരികിലുണ്ടു് ഞാനെങ്കിലും നീയെന്നും 
അറിയുകില്ലെൻ വിമൂകദാഹങ്ങളെ 
ഇലപൊഴിഞ്ഞ മരങ്ങളിൽ പിന്നെയും 
ഇലപൊഴിഞ്ഞ മരങ്ങളിൽ പിന്നെയും 
തളിരിടുന്ന ഹരിതരാഗങ്ങളെ 
പ്രണയസാഗരം ആയിരം നാവിനാൽ 
ഹൃദയസംഗീതമാലപിക്കുമ്പോഴും
അകലെയാകാശമൗനം നിറഞ്ഞോരെൻ 
മിഴികളാൽ നിന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്നു ഞാൻ

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Pranayasaagaram

Additional Info

Year: 
2018