ഒത്തിരി ഒത്തിരി സ്നേഹിച്ചുപോയി (F)

ഒത്തിരി ഒത്തിരി സ്നേഹിച്ചുപോയി മുത്തേ (2) ഇനിയെന്നെ മറക്കരുതേ
കത്തുമെന്നാത്മാവിന്‍ കനലണച്ചീടുവാന്‍ വരുമോ ഇന്നു നീ വരുമോ
ഒത്തിരി ഒത്തിരി സ്നേഹിച്ചുപോയി മുത്തേ ഇനിയെന്നെ മറക്കരുതേ

എത്ര നാള്‍ ഞാൻ നിന്നെ പൂജിച്ചു നെഞ്ചില്‍ എത്ര നാള്‍ നമ്മള്‍ കിനാവു കണ്ടു (2)
എന്നിട്ടുമെന്തേ... 
എന്നിട്ടുമെന്തേ നൊമ്പരങ്ങള്‍ മാത്രം തന്നിട്ടു പോകുന്നു നീ..
എങ്ങോ തന്നിട്ടു പോകുന്നു നീ...
ഒത്തിരി ഒത്തിരി സ്നേഹിച്ചുപോയി മുത്തേ ഇനിയെന്നെ മറക്കരുതേ (2)

മുളങ്കാടു മൂളുന്നു കുയിലുകള്‍ പാടുന്നു എന്നും നമ്മുടെ പ്രണയഗാനം (2)
എല്ലാം മറക്കുവാന്‍.... 
എല്ലാം മറക്കുവാന്‍ മനസ്സാകേ മാറുവാന്‍
എന്തു പിഴ ഞാന്‍ ചെയ്തു.... 
നിന്നോടരുതാത്തതെന്തു ഞാന്‍ ചെയ്തു....

ഒത്തിരി ഒത്തിരി സ്നേഹിച്ചുപോയി മുത്തേ ഇനിയെന്നെ മറക്കരുതേ
കത്തുമെന്നാത്മാവിന്‍ കനലണച്ചീടുവാന്‍ വരുമോ ഇന്നു നീ വരുമോ...
ഒത്തിരി ഒത്തിരി സ്നേഹിച്ചുപോയി മുത്തേ ഇനിയെന്നെ മറക്കരുതേ
ഒത്തിരി ഒത്തിരി സ്നേഹിച്ചുപോയി.... മുത്തേ......

Othiri othiri (F) - Kaattuchembakam