മണ്‍പാത നീട്ടുന്ന

Year: 
2015
Film/album: 
manpatha neettunna
Lyrics Genre: 
0
No votes yet

മണ്‍പാത നീട്ടുന്ന മോഹങ്ങളെ
കണ്‍പീലി പുല്‍കുന്ന സ്വപ്നങ്ങളെ
നെഞ്ചോടു ചേര്‍ക്കുന്നു ഞാന്‍ നിങ്ങളെ

ശിശിരം തലോടുന്ന പൂഞ്ചില്ലയില്‍
മഴവില്‍ നിറം പാകുമീ.. സന്ധ്യയില്‍
ചിറകോടെ ദൂരെ പറന്നോട്ടെ ഞാന്‍...
മേഘമേ മേഘമേ.. തോളേറി പോകാനെന്‍ ചാരെ വാ
കാലമേ കാലമേ തേടാനായോരോ തീരങ്ങള്‍ താ
അങ്ങകലെ അങ്ങകലെ അങ്ങകലെ
അങ്ങകലെ അങ്ങകലെ അങ്ങകലെ

മണ്‍പാത നീട്ടുന്ന മോഹങ്ങളെ
കണ്‍പീലി പുല്‍കുന്ന സ്വപ്നങ്ങളെ
നെഞ്ചോടു ചേര്‍ക്കുന്നു ഞാന്‍ നിങ്ങളെ
ശിശിരം തലോടുന്ന പൂഞ്ചില്ലയില്‍
മഴവില്‍ നിറം പാകുമീ.. സന്ധ്യയില്‍
ചിറകോടെ ദൂരെ പറന്നോട്ടെ ഞാന്‍...
മേഘമേ മേഘമേ.. തോളേറി പോകാനെന്‍ ചാരെ വാ
കാലമേ കാലമേ തേടാനായോരോ തീരങ്ങള്‍ താ
അങ്ങകലെ അങ്ങകലെ അങ്ങകലെ
അങ്ങകലെ അങ്ങകലെ അങ്ങകലെ

O2IrKmBx9tU