കണ്മണിയേ കണ്മണിയേ

Year: 
2015
Film/album: 
kanmaniye kanmaniye
Lyrics Genre: 
0
No votes yet

കണ്മണിയേ കണ്മണിയേ പാട്ടു മൂളുകില്ലേ
കണ്മണിയേ കണ്മണിയേ പാട്ടു മൂളുകില്ലേ
കണ്മുന്നിൽ കാണുന്ന ദേവാംശമല്ലേ
നോവിൽ തലോടാനായ് നിൻ സ്നേഹമില്ലേ
കണ്ണിൻ കണ്ണായ് എന്നും നീയേ
കണ്മണിയേ കണ്മണിയേ പാട്ടു മൂളുകില്ലേ

ഏതോ മൊഴിയാൽ പറയും
ഓരോ വരിയും മധുരം
കൊഞ്ചിക്കാൻ തോന്നുന്ന കുഞ്ഞിക്കുറുമ്പല്ലേ നീ
അരികേ
എന്നെന്നും നെഞ്ചോടു ചേർക്കുന്നൊരീണം നീയേ
കനവേ
കണ്ണിൻ കണ്ണായ് എന്നും നീയേ
കണ്മണിയേ കണ്മണിയേ പാട്ടു മൂളുകില്ലേ

ഓരോ ഹൃദയം തേടും
മായാ കിരണം നീയേ
വാനത്തിൽ നിന്നെത്തും മാലാഖയാണല്ലൊ നീ
അഴകേ
ഞാൻ കൈകൂപ്പും ദൈവത്തിൻ കൈനീട്ടമാണല്ലൊ നീ
നിധിയേ
കണ്ണിൻ കണ്ണായ് എന്നും നീയേ

കണ്മണിയേ കണ്മണിയേ നീയുറങ്ങുകില്ലേ
കണ്മണിയേ കണ്മണിയേ നീയുറങ്ങുകില്ലേ
കണ്മുന്നിൽ കാണുന്ന ദേവാംശമല്ലേ
നോവിൽ തലോടാനായ് നിൻ സ്നേഹമില്ലേ
കണ്ണിൻ കണ്ണായ് എന്നും നീയേ
ഉം..ഉം...ഉം

gIAI8VWlEzQ