കായാടത് കനിയാടത്

കായാടത് കനിയാടത് കാംബോഡ മലരാടത്
മാനാടത് മയിലാടത് മടിയോട മുയലാടത്
നീ പാട് ഞാൻ ആ‍ട ഉള്ളത്തിൽ പാൽ ഊറുത്

[ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ ലഭ്യമല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ
ചേർക്കാൻ സഹായിക്കാമോ ]

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
kayadath kaniyadath

Additional Info

Year: 
2004
Lyrics Genre: