കവിത ശ്രീ

Kavitha Sree

സീരിയലുകളിലും ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളിലും സജീവമായ കവിതശ്രീ. നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്

Kavitha Sree