ജയകൃഷ്ണ കാർണവർ

Jayakrishna Karanavarസ്
സംവിധാനം: 1

സംവിധായകൻ. കലവൂർ രവികുമാർ തിരക്കഥയെഴുതിയ ‘നവാഗതർക്ക് സ്വാഗതം’ എന്ന സിനിമയാണ് ആദ്യ ചിത്രം.