കല്യാണി

Kalyani
നക്ഷത്രങ്ങൾ

വെടിവഴിപാട് , നക്ഷത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു. സീരിയലുകളിൽ ശ്രേദ്ധേയയാണ് കല്യാണി