ദി ലവേഴ്സ്

The Lovers
തിരക്കഥ: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 28 October, 2016

The Lovers Malayalam Movie Trailer