താങ്ക്യൂ വെരിമച്ച്

Thankyou Very Much
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 25 August, 2017

                                    

തലതിരിഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കഥ പറയുന്ന താങ്ക് യു വെരി മച്ച് പ്രദര്‍ശനത്തിനായി ഒരുങ്ങുന്നു