പൂട്ട്

കഥാസന്ദർഭം: 

ഇലക്ട്രോണിക്ക് ലോക്ക് സംവിധാനമുള്ള ഒരു അപാർട്മെന്റ് സമുച്ഛയത്തിലെ എല്ലാ ഫ്‌ളാറ്റുകളും ഒരേ സമയം ലോക്ക് ആകുന്നതും ആ സമയം ഈ ഫ്‌ളാറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളുമാണ് പൂട്ടിന്റെ ഇതിവൃത്തം

സംവിധാനം: 

Poottu | Malayalam Movie Trailer | Rajeevnath | Official | HD