ഹെഡ്മാസ്റ്റർ

Under Production
Headmaster
Tagline: 
പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഇല്ലാത്തൊരാൾ
സംവിധാനം: 

കാരൂർ നീലകണ്ഠപ്പിള്ളയുടെ 'പൊതിച്ചോറ്' എന്ന കഥയെ ആസ്പദമാക്കി നിർമ്മിച്ച ചിത്രം