ദ്രാവിഡം

Dravidam - Dubbing
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 

കന്നഡ സിനിമ മൊഴിമാറ്റം ചെയ്തത്