ദേവസ്പർശം

Devasprasham
Tagline: 
The divine touch
സംവിധാനം: 
ബാനർ: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 3 August, 2018

ദേവസ്പർശംOfficial Trailer പുണെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ച ആദ്യ മലയാള സിനിമ