ഉറൂദ് ഗസൽ

..

PANDIT RAMESH NARAYAN & MADHUVANTHI NARAYAN GHAZAL IN DEVASPARSAM MALAYALAM MOVIE