അമ്മേ ശരണം ദേവീ ശരണം

Amme Saranam Devi Saranam
Tagline: 
തരംഗിണി ഭക്തിഗാന ആല്‍ബം

കണിച്ചുകുളങ്ങര ദേവി ഭക്തി ഗാനങ്ങള്‍