അക്കരെ

കഥാസന്ദർഭം: 

ഇക്കരെ നിൽക്കുമ്പോൾ അക്കരെ നിൽക്കുന്നത് എത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ സ്വഭാവസവിശേഷത ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചിത്രം.ഗൾഫിലെ പണത്തിന്റെ പളപളപ്പ് നാട്ടിലെ ഉന്നതനായ ഒരു ഗവണ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കുടുംബപശ്ചാത്തലത്തെ മാറ്റി മറിക്കുന്നതാണ് പ്രമേയം. നാട്ടിലെ മത്തിക്കറിയും താലൂക്ക് ഓഫീസിലെ ജോലിയും മാത്രമായിരുന്നാൽപ്പോര എന്ന ഭാര്യയുടെ പരാതി മൂലം ടൈപ്പ് റ്റൈപ്പിഗും തയ്യലുമൊക്കെ മാറിമാറിപ്പഠിക്കാൻ നിർബന്ധിതനാവുന്ന തഹസീൽദാരായ ഒരു ഗവണ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ദുര്യോഗവസ്ഥയാണ് ചിത്രം പ്രതിപാദിക്കുന്നത്.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
120മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 14 January, 1984

akkare movie poster