അടി

Under Production
Adi
തിരക്കഥ: 
നിർമ്മാണം: 
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
ആലുവ,