വേഫെയറർ ഫിലിംസ്

Title in English: 
Wayfarer Films

ബാനർ

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
അടി പ്രശോഭ് വിജയന്‍ 2021
പുഴു റത്തീന ഷെർഷാദ് 2021

Distribution

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
പുഴു റത്തീന ഷെർഷാദ് 2021