അറിയാത്ത ബന്ധം

Ariyatha Bandham (Malayalam Movie)
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 25 July, 1986