അഗ്നിച്ചിറകുള്ള തുമ്പി

Agnichirakulla thumpi
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 19 February, 1988