ശീലാവതി

Sheelavathi
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: